Galileo´s teleskop

Galileo rettet sitt teleskop, mot Jupiters måner. Jupiters måner var i bevegelse. De viste at ikke alt i universet, dreier seg rundt jorden. I bakgrunnen satt paven, vitenskapsmenn og filosofer. De nektet å se gjennom kikkerten. For det som ikke er sett, kan heller ikke godkjennes. Dette ikoniske øyeblikket, illustrerer spenningen mellom vitenskap og tro. Der blind tro, forankret i læresetninger, ikke stemmer med observasjoner. Paven støttet seg til bibelen. Akademikerne støttet seg til Aristoteles. 

Lærdommen fra Galileo

Galileo fikk ingen støtte fra samtidens akademikere. Det originale rapportdokumentet fra inkvisisjonens kardinaler, ble gjort allment tilgjengelig først i 2014. Her framgår det at: «ideen om at solen og jordens bevegelse er en “tåpelig og absurd i filosofi, og formelt kjettersk, siden den eksplisitt motsier følelsen av den hellige skrift …”. Galileo ble i 1616 beordret, «å avstå fra å undervise eller forsvare denne doktrinen og mening eller fra å diskutere den oppfatning at solen står stille i sentrum av verden og at jorden beveger seg. Ifølge legenden, svarte Galileo “Eppur si muove», og likevel beveger den seg”.

Galileo fortsatte å framføre en teori. Da han hevdet at tidevannet var et bevis på jordens bevegelse, ble han i 1633 anklaget for kjetteri, og ble satt i husarrest fram til sin død i 1642. Til stross for at Galileo hadde studert månen, det meste av sitt liv, så han ikke for seg, at månen kunne være årsaken til tidevannet. 

Der altså slik, at det vi ser, kan ha en annen forklaring enn det vi tror. Oppfatninger basert konsensus, kan vi ikke stole på. Når sannheten flyter opp, er det gjerne troen som blir forsvart.

Det moderne teleskop

I vår tids teleskop er dataserienes signatur. Det er dataserienes signatur gir ny informasjon om fjerne galakser, soler og planeter.

Eppur si muove

Når vi retter vår tids moderne teleskop mot klima dataserier, ser vi signaturen til solen, månen og planetene. Det er fortsatt slik, at i bakgrunnen står paven, politikere og forskere. De nekter å studere klimaet gjennom vår tids teleskop. Det de ikke har sett, behøver de heller ikke å godta. Og like vel, beveger klimaet seg.

Litteratur

Dava Sobel. Galileo´s Daughter. A drama of Science, Faith and Love. 1999.

One thought on “Galileo´s teleskop

  1. En fin historie.
    Som et apropos, ref. følgende observasjon (referanse usikker):
    2% av en befolkning er kritiske, 8% tror de er kritiske og 90% godtar det meste (av det majoriteten hevder).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *